Warmińsko-Mazurski Zwiazek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

Artykuły: Statut WMZSS

Statut WMZSS

Statut Warmińsko - Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego

uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów WMZSS w dniu 4 marca 2017r. w Olsztynie

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Warmińsko – Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie, zwane dalej WMZSS.

§ 2

1. Terenem działania WMZSS jest województwo Warmińsko — Mazurskie, a siedzibą miasto Olsztyn.

2. Działalność WMZSS obejmuje kluby sportowe, sekcje oraz stowarzyszenia i organizacje, zajmujące się problematyką sportu strzeleckiego oraz kolekcjonerstwa broni.

§ 3

WMZSS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4

1. WMZSS jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z siedzibą w Warszawie.

2. WMZSS może stowarzyszać się z innymi organizacjami sportowymi dla realizacji celów statutowych.

§ 5

WMZSS działa zgodnie z niniejszym statutem, wytycznymi i uchwałami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 6

WMZSS opiera swą działalność na aktywności ogółu członków oraz pracy społecznej działaczy. Do prowadzenia swych spraw WMZSS może zatrudniać pracowników, w tym osoby ze składu członków zwyczajnych.

§ 7

WMZSS używa odznak i emblematów zatwierdzonych przez PZSS oraz pieczęci własnych zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem działalności Warmińsko – Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego jest:

1) popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu strzelectwa sportowego, długodystansowego, westernowego, czarnoprochowego, historycznego, kurkowego, dynamicznego i rekreacyjnego oraz popularyzacja i rozwój kolekcjonerstwa broni,

2) reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej oraz wypowiadanie się w sprawach publicznych, a także ochrona praw wszystkich członków WMZSS,

3) koordynowanie działań wszystkich członków zrzeszonych w WMZSS.

§ 9

WMZSS realizuje swoje cele określone w § 8 stosując różne formy działania, a w szczególności:

1) Stosując przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie strzelectwa oraz zasady związane z uprawianiem strzelectwa ustalane przez PZSS,

2) Zrzeszając kluby sportowe, sekcje oraz stowarzyszenia i organizacje, zajmujące się problematyką strzelectwa oraz kolekcjonerstwa broni i pamiątek dotyczących strzelectwa,

3) Organizując w sposób bezpośredni lub pośredni zawody i imprezy strzeleckie oraz kolekcjonerskie, w tym także współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

4) Opracowując i realizując plan pracy, kalendarze imprez oraz zasady wydatkowania pozyskanych zasobów finansowych,

5) Organizując szkolenie i doszkalanie zawodników, instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy w zakresie strzelectwa, a także przeprowadzając egzaminy na patent strzelecki,

6) Prowadząc niezbędną do swej działalności ewidencję członków, zawodników, sędziów, kadry instruktorskiej oraz sprawozdawczą w zakresie rozgrywanych zawodów stosownie do obowiązujących w strzelectwie zasad,

7) Reprezentując interesy swoich członków wobec organów administracji państwowej i samorządowej, wnioskując i opiniując planowane nakłady finansowe niezbędne do rozwoju strzelectwa we współpracy z wojewódzkim interdyscyplinarnym stowarzyszeniem sportowym,

8) Nadzorując przestrzeganie przez członków WMZSS Statutu, regulaminów i uchwał władz WMZSS i PZSS w zakresie dotyczącym sportu strzeleckiego.

9) Rozstrzygając spory powstałe między członkami WMZSS,

10) Stosując wyróżnienia i kary wobec zawodników, instruktorów, trenerów, sędziów oraz działaczy należących do Stowarzyszeń będących członkami WMZSS oraz podejmując działania wobec członków WMZSS nie wywiązujących się z obowiązków statutowych,

11)Podejmując działania zmierzające do popularyzacji sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni oraz kształtowania pozytywnych postaw w społeczeństwie w zakresie strzelectwa,

12)Inicjując i podejmując, z zachowaniem obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inną działalność zmierzającą do realizacji swych celów statutowych.

§ 10

WMZSS może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział III Członkowie WMZSS, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Związku dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.

2. Członków honorowych.

3. Członków wspierających.

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi WMZSS są:

1) Zarejestrowane kluby sportowe, stowarzyszenia i organizacje, zajmujące się problematyką sportu strzeleckiego oraz kolekcjonerstwa broni,

2) Jednostki organizacyjne stowarzyszeń zarejestrowanych, o ile posiadają czynną sekcję zajmującą się problematyką sportu strzeleckiego.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd WMZSS na podstawie pisemnego zgłoszenia.

3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu WMZSS osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju strzelectwa sportowego i odbiera, w przypadku rażącej działalności na szkodę Związku.

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, które uznają postanowienia statutu WMZSS oraz zadeklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoby te stają się członkami wspierającymi po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu WMZSS. Członkowie wspierający - osoby prawne, działają w WMZSS za pośrednictwem swych przedstawicieli.

§13

1. Członkom zwyczajnym przysługują następujące uprawnienia:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz WMZSS wykonywane poprzez swoich

delegatów,

2) prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz WMZSS we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz funkcjonowania jego władz i organów;

3) prawo posiadania aktu członkostwa;

4) prawo do rekomendacji, gwarancji i opieki Związku w swej działalności;

5) prawo korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.

2. Członkom wspierającym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego.

3. Członkom honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z wnoszenia wszelkich opłat na rzecz WMZSS.

§14

1. Członkowie Związku zobowiązani są do:

1/ aktywnej działalności na rzecz realizacji celów statutowych WMZSS, określonych w § 8,

2/ przestrzegania statutu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w WMZSS,

3/ dbania o wysoki poziom moralny zawodników, trenerów, sędziów i działaczy.

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani do opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach określonych przez Zarząd WMZSS, a członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz statutowych.

§15

1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

1) Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu WMZSS,

2) Rozwiązania się stowarzyszenia względnie sekcji w tym stowarzyszeniu,

3) Wykluczenia, na mocy uchwały Zarządu WMZSS, w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu i regulaminów WMZSS, naruszenia zasad współżycia społecznego i działania na szkodę Związku.

4) Skreślenia przez Zarząd WMZSS, w przypadku nie realizowania zadań statutowych PZSS lub WMZSS albo z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający pięć miesięcy mimo pisemnego wezwania.

2. Członkostwo członka wspierającego ustaje w razie:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi WMZSS na piśmie;

2) śmierci, jeżeli jest to osoba fizyczna;

3) skreślenia uchwałą Zarządu WMZSS w związku z upadłością, likwidacją lub innymi uzasadnionymi przyczynami, jeżeli jest to osoba prawna lub instytucja,

4) wykluczenia, na mocy uchwały Zarządu WMZSS, w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu i regulaminów WMZSS i PZSS, naruszenia zasad współżycia społecznego i działania na szkodę WMZSS.

3. Członkostwo honorowe może być odebrane w przypadku rażącej działalności na szkodę Związku uchwałą Walnego Zebrania Delegatów.

§16

1. Członek WMZSS może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd WMZSS, w przypadku naruszenia postanowień statutu i przepisów Związku.

2. Zawieszenie członka zwyczajnego w prawach członkowskich polega na pozbawieniu go uprawnień statutowych na okres do 6 miesięcy, a w szczególności prawa do udziału w systemie imprez sportowych.

§17

Od decyzji WMZSS o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich, przysługuje stronie zainteresowanej prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały w tej sprawie. Złożenie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji.

Rozdział IV Władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje

§18

Władzami WMZSS są:

1. Walne Zebranie Delegatów,

2. Zarząd WMZSS,

3. Komisja Rewizyjna WMZSS

§ 19

1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór przez Walne Zebranie Delegatów odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw wymagających kwalifikowanej większości głosów.

3. Walne Zebranie Delegatów odbywa się nie później niż w ostatnim miesiącu kadencji ustępującego Zarządu WMZSS.

§ 20

W przypadku ustania przed upływem kadencji członkostwa członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organom tym przysługuje prawo kooptacji, przy czym liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków, pochodzących z wyboru. W przypadku ustąpienia Prezesa WMZSS Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem wyboru nowego Prezesa, chyba, że do końca kadencji pozostało jedynie 6 miesięcy i w takim przypadku pracami Związku kieruje Wiceprezes wskazany przez Zarząd.

Walne Zebranie Delegatów

§ 21

Najwyższą władzą WMZSS jest Walne Zebranie Delegatów, zwoływane przez Zarząd WMZSS:

- raz na cztery lata, gdy ma mieć ono charakter sprawozdawczo – wyborczy,

- raz do roku, po sporządzeniu bilansu, gdy ma mieć ono charakter sprawozdawczy.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

1. Uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Delegatów

2. Uchwalenie generalnych kierunków działalności WMZSS.

3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz WMZSS.

4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5. Wybór Prezesa WMZSS, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

STATUT c.d. KLIKNIJ

Wygenerowano w sekund: 0.01
442,625 Unikalnych wizyt